ما عدس (سبز، قرمز)، نخود خوراکی می فروشیم
russia
Russian
united-kingdom
English
turkey
Türki
iran
زبان فارسی